» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 
                          

 


SPISAK PUBLIKACIJA HRONOLOŠKI

 1. Obnova i razvoj tržišta u Jugoslaviji, Budva 19 - 21. jun 1995.( sa SEJ-om)
 2. Ekonomska politika Jugoslavije u 1996, Beograd 7-8. decembar 1995.( sa SEJ-om)
 3. Privreda u tranziciji: Jugoslovenska privreda posle sankcija-problemi, alternative i moguca rešenja, Milocer, 19 - 21.jun 1996 . (sa SEJ- om)
 4. Ekonomska politika ´97, Beograd, 2-3. septembar 1996. (sa Ekonomskim fakultetom Beograd-EFB, tematski broj casopisa »Ekonomski anali« - EA)
 5. Transformacija jugoslovenske privrede: Privredni sistem, preduzeca i banke, Kongres ekonomista Jugoslavije , Milocer/Petrovac ,11-13. jun 1997. (sa EFB, EA)
 6. Ekonomska plitika ´98 , Beograd, 17-18. decembar 1997. (sa EFB, EA)
 7. Jugoslovenska preduzeca i banke : Problemi , prestruktruiranje, privatizacija, Beograd, 22-23.april.1998.
 8. Ekonomski odnosi sa inostranstvom i tranzicija jugoslovenske privrede, Herceg Novi, 24-26. jun 1998.
 9. Privatizacija,finansijsko tržište i finansijske institucije, Beograd, 28-29. septembar 1998. (sa EFB, EA)
 10. Ekonomska politika ,uslovi privredivanja i poslovna politika preduzeca u 1999. , Beograd 9-10 decembar 1998.
 11. Akutni problemi jugoslovenske privrede : mogoce alternative oporavka i razvoja , Beograd, 25. Jun 1999.g.
 12. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: moguce alternative u funkciji obnove i razvoja jugoslovenske privrede , Beograd, 28-29 septembar 1999.
 13. Ekonomska politika 1999/2000., Beograd, 18-19. novembar 1999. (sa EFB,EA)
 14. Vlasnicka transformacija preduzeca i banaka : Jugoslovenska i medunarodna iskustva i perspektive, Beograd, 23-24. mart 2000.
 15. Finansijska tržišta,finansijske institucije i privatizacija preduzeca i banaka , Budva, 7-9.jun 2000.(sa EFB,EA)
 16. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom - strategija povecanja izvoza, Beograd, 28-29 septembar 2000.(sa EFB,EA)
 17. Privredna kretanja i ekonomska politika u 2001. Beograd, 4-5.decembar 2000.( sa EFB,EA)
 18. Tranzicija i privatizacija preduzeca i banaka, Beograd, 29-30.mart 2001. (sa EFB,EA)
 19. Finansijska tržišta,funansijske institucije i reformski procesi, Beograd, 6-8.jun 2001.(sa EFB, EA)
 20. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom u funkciji obnove i razvoja jugoslovenske privrede, Beograd, 27-8. sept. 2001. (sa EFB, EA).
 21. Ekonomska politika 2001/2002: Opšti privredni ambijent, poslovna klima i izgledi za restrukturiranje preduzeca i banaka , Beograd, 4-5. decembar 2001. (sa EFB,EA)
 22. Privatizacija i razvoj: Modeli privatizacije preduzeca i banaka i tempo rasta , Beograd, 27-28. mart 2002. (sa EFB,EA)
 23. Finansijska tržišta, finansijske institucije i tranzicija , Beograd, 4-5 jun 2002. (sa EFB,EA)
 24. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: Potreba, mogucnosti i mere za povecanje izvoza, Novi Sad, 26. i 27. septembar 2002. (sa EFB, EA)
 25. Tekuca privredna kretanja i opcije ekonomske politike za 2003. godinu, Beograd, 12. - 13. decembar 2002. (sa EFB, EA)
 26. Nova rešenja u regulativi privatizacije: Dosadašnji rezultati i ocekivani efekti, Beograd, 17. - 18. april 2003. (sa EFB, EA)
 27. Okrugli sto: Izgledi i podsticajne mere za strana ulaganja u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd, 27.mart 2003. (sa IMPP)
  27a. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: Politika i prakticne mere unapredenja izvoza , Valjevo, 25. i 26. septembar 2003. (sa EFB, EA)
 28. Privredna kretanja i ekonomska politika 2003./2004. Beograd, 17. i 18. decembar 2003. (sa EFB, EA)
 29. Ekonomske posledice politicke nestabilnosti (Okrugli sto), Beograd, 12. februar 2004. (sa EFB, EA)
 30. Strategija i efekti reformi u Srbiji, Beograd, 15. i 16. april 2004. (sa EFB, EA)
 31. Spoljna zaduženost SCG: stanje, perspektive, politika (Okrugli sto), Beograd, 18. maj 2004. (sa EFB, EA)
 32. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: Konkurentnost privrede i izvoza, Beograd, 16. i 17. septembar 2004. (sa EFB, EA)
 33. Ekonomska politika i razvoj 2004/2005.g. Beograd, 21. i 22. decembar 2004. (sa EFB, EA)
 34. Okrugli sto: Privreda Srbije – makroekonometrijsko modeliranje, Beograd, 7. mart 2005. (sa EFB, EA)
 35. Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: institucije, politika, perspektive Novi Sad, 20. i 21. april 2005. (sa EFB, EA)
 36. Okrugli sto: Spoljna zaduženost Srbije i pretnja dužnicke krize, Beograd, 12. maj 2005. (sa ISSR/BK, EA)
 37. Ekonomska politika u 2006. godini, Beograd, 17. i 18. decembar 2005. (sa EFB)
 38. Naucni skup: Stanje i izgledi razvoja finansijskih tržišta u Srbiji, Beograd, 23.februar 2006.(sa EFB)
 39. Ekonomska tranzicija 2001-2005.: rezultati, strategije, perspektive, Beograd, 13. i 14. april 2006.
 40. Okrugli sto: Nacionalni investicioni plan, Beograd, 31.oktobar 2006. (sa FREN)
 41. Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. godini, Beograd, 9.decembar 2006.
 42. Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. godini, Referati, Beograd, 9.decembar 2006.
 43. Kako završiti privatizaciju u Srbiji: rezultati i perspektive, Beograd, 11 maj 2007. (sa EFB)
 44. Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom ( Okrugli sto), Beograd, 26.jun 2007. (sa PKS)
 45. Tekuca privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008, Beograd, 15.decembar 2007. (sa EFB)
 46. Kuda ide Srbija-razvoj i dometi prespektive , Beograd, 24.maj 2008. (sa EFB)
 47. Ekonomsko finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom- Aktuelna pitanja i perspektive,(Okrugli sto) Beograd, 14. oktobar 2008. (sa PK Vojvodina)
 48. Ekonomsko-socijalna struktura Srbije:
  učinak prve decenije tranzicije
  (Beograd, 8. maj 2010.)
 49. Kako povećati konkurentnost privrede i izvoza Srbije Preporuke za kreatore ekonomske politike
  Kragujevac, 30. septembar 2010.
 50. Ekonomska politika u 2011. godini i nova strategija razvoja privrede Srbije
  Beograd, 11. decembar 2010.
 51. Reforme i ekonomski razvoj u tranziciji:
  Srbija i Zapadni Balkan
  Beograd, 7. maj 2011.
 52. Položaj i perspektive Srbije u evropskoj i svetskoj privredi
  (Kragujevac, 15. septembar 2011.)
 53. Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske  privrede
  Subotica/Palić 15. oktobar 2011.
 54. Monetarna politika i privredni razvoj
  Beograd, 27. oktobar 2011.
 55. Privreda Srbije u drugom talasu krize: Izgledi za 2012 Beograd, 17. decembar 2011.
 56. Evropska unija i Srbija: Od tranzicije do pridruživanja
  Beograd, 5. maj 2012.
 57. Aktuelna kretanja u Evropskoj i svetskoj Privredi – Implikacije na  Srbiju
  Kragujevac, 19. oktobar 2012.
 58. Izazovi za ekonomsku politiku Srbije u 2013. godini
  (Beograd, 15. decembar 2012.)
 59. Institucionalne reforme, ekonomski razvoji proces  pridruživanja Evropskoj Uniji
  (Beograd, 25. maj 2013.)
 60. Konkurentnost preduzeća u Srbiji
  (Niš, 19. oktobar 2013.)
 61. Ekonomska politika Srbije u 2014. godini: Mogućnosti privrednog  rasta u uslovima reformi  i fiskalne konsolidacije
  (Beograd, 14. decembar 2013.)
 62. Reforme i razvoj: Stanje, rezultati i početak pregovora sa EU
  (Beograd, 24. maj 2014.)
 63. Stanje i perspektive ekonomsko-finansijskih odnosa Srbije sa inostranstvom
  (Kragujevac, 3. oktobar 2014.)
 64. Kako povećati zaposlenost u Srbiji
  (Novi Sad, 18. novembar 2014.)
 65. Ekonomska politika Srbije u 2015. godini (Beograd, 13. decembar 2014.)
 66. Restrukturiranje javnih preduzeća u uslovima institucionalnih ograničenja
  (Beograd, 17. oktobar 2015.)
 67. Ekonomska politika Srbije u 2016. (Beograd, 12. decembar 2015.)
 68. Stanje i perspektive agroprivrede i sela u Srbiji (Beograd, 23. april 2016.)
 69. Strane direktne investicije i privredni rast Srbije (Beograd, 15. oktobar 2016.)
 70. Ekonomska politika Srbije u 2017. godini (Beograd, 16. decembar 2016.)
 71. Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji (Beograd, 12. maj 2017.)
 72. Menadžment i marketing – Trendovi i uticaji na efikasnost tržišta u Srbiji (Subotica, 6. oktobar 2017.)
 73. Ekonomska politika Srbije u 2018. – Kvalitet institucija i ekonomski rast (Beograd, 22. decembar 2017.)

 
  Copyright © 2009 NDE Inc. All rights reserved.